فرم اراسل اطلاعات توسط تامین کنندگان
مشخصات عمومي سازنده
نام کارخانه/شرکت:
تلفن :
نام و نام خانوادگي مدير عامل:
تلفن :
نشاني کارخانه:
فاکس :
نشاني دفتر:
فاکس :
پست الکترونيکي:
تاريخچه فعاليت:
کد اقتصادي:
آيا سابقه همکاري با شرکت موتورسازان را داريد؟
تلفن1 :
امکانات تامين کننده
ماشين آلات و تجهِيزات:
ليست گواهينامه هاي استاندارد بين المللي اخذ شده:
امکانات آزمايشگاهي و تست
پرسنل تشکيل دهنده کارخانه
تعداد کل پرسنل
کارگر ساده
متخصص
متخصص
پرسنل ستادي/پشتيباني
کارگر ساده
بخش انتهایی
قطعاتي که مايل به توليد آنها ميباشيد:
تاريخ:
نام قطعه
نام و نام خانوادگي مراجعه کننده:
ساير موارديکه لازم به ذکر مي دانيد:
سمت: